Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - ERKA PERFECT ANEROİD TANSİYON ALETİ

Ürün Ara

ERKA PERFECT ANEROİD TANSİYON ALETİ

AH-RU05

ERKA PERFECT  ANERO?D TANS?YON ALET? 


Erka Tansiyon Aleti Perfect Anero?d(Kancal? Yeti?kinler ?çin)


Ürün özellikleri:

Erka tansiyon aleti perfect anero?d,manometre haznesi ve puar ka???? nikel kaplama kromajl?d?r.manometre gövdesi ve puar ka???? tek parçad?r,vidalanm?? veya yap??t?r?lm?? de?ildir.manometre katran? hassas bir ?ekilde s?f?ra ayarlanm??t?r.
Manometre aç?ld???nda cam?n dü?mesini ve k?r?lmas?n? önlemek amac?yla,manometrenin cam? metal çerçeve üzerinde bulunan özel yuvas?na oturmakta ve bu sayede manometre açl?d???nda cam çerçeveden ayr?lmamaktad?r.
Manometre,dü?ük bas?nçta çal??mas?n? sa?lamak üç kanall?d?r (iki giri? ve bir ç?k??.)(birinci kanal puardan ald??? havay? tazyik kesesine verir.ikinci kanal tazyik kesesindeki havay? manometreye ta??r.üçüncü kanaldan iç lastikteki hava bo?alt?larak ölçümün gerçekle?mesi sa?lan?r.)hava verilirken manometre ibresi a?a?? yukar? titremez.
Ölçümlerin do?rulu?u ve tekrarlanabilirli?inin sa?lanmas? amac?yla manometre gövdesinden manometre  diyafram?na hava ta??yan boru bak?rdan yap?lm?? ve s?k?ca lehimlenmi?tir.manometre iç mekanizmas?nda plastik malzeme kesinlikle kullan?lmam??t?r.
Erka Tansiyon Aleti Perfect Anero?d Man?et d?? bez ölçüleri 13x47 cm'dir.man?et üzerinde ölçülebilir kol çap? (29-40 cm) belirtilmi?tir ve steteskop giri? yerini gösteren bir i?aret bulunmaktad?r.
Erka Tansiyon Aleti Perfect Anero?d Man?et d?? bezi dayan?kl? kuma?tan ve iplikten dikilmi?tir.
Man?et d?? bezi kancal?d?r ve kancas?nda orjinal oldu?unu gösteren bask?l? marka bulunmaktad?r.
Man?et iç lastik ölçüleri 12x23 cm (+/- 2 cm)'dir.man?et iç lastik vulkanize kauçuktan üretilmi?tir.hava verilmesi esnas?nda kolayca ?i?er ve gev?emez.
Man?et iç lastik hortumlar? çiftli olup,çok iyi cinsten katlanmaya dayan?kl? vulkanize kauçuktan üretilmi?tir.
Erka Tansiyon Aleti Perfect Anero?d Puar ye?il vulkanize kauçuktan üretilmi?tir.
Puar,iç lasti?i kolayca ?i?irebilmekte ve puar dip k?sm?nda filtresi bulunmaktad?r.
Alet,iyi cins suni deriden yap?lm??,sa?lam dikilmi? ve üzerinde orjinal markas? ve modeli belirtilmi? çantas? içindedir.
Erka Tansiyon Aleti Perfect Anero?d Alet 2 y?l garantilidir.

 Robert Quinn Authentic Jersey
Salı, Ekim 16, 2018