Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - Weewell Elektrikli Göğüs Pompası

Ürün Ara

Weewell Elektrikli Göğüs Pompası

ACS-SSM01

Bebe?inizin en önemli besini anne sütü!

Anne sütü güzel bir hayata ba?laman?n en sa?l?kl? yoludur. Ancak bebe?inizin yan?nda olmak her zaman mümkün olmayabilir. Weewell Gö?üs Pompalar? bebe?inizin anne sütüyle aras?na hiçbir ?eyin girmesine izin vermez. Süt sa??m yöntemi ve süt saklama po?etleriyle bebe?inizi diledi?iniz zaman anne sütüyle besleyebilirsiniz.

WPB820 Elektrikli Gö?üs Pompas?

  • BPA içermez
  • Ayarlanabilir h?z kontrolü, tek elle kullan?m kolayl???
  • Ac?y? engelleyen özel hava yast?kl? silikon ba?l?k
  • Ultra sessiz çal??ma
  • Bebeklerin emi? hareketlerini taklit eden mekanizma
  • ?arj özelli?i ile seyahatte kullanabilme
  • Temizli?i ve kullan?m? kolay
  • Hafif ve kompakt tasar?m
  • 210 ml sa??m biberonu

Hayata en iyi ba?lang?ç yolu anne sütüdür.

Bebeklerin ilk alt? ay?nda sadece anne sütü ile beslenmesi önerilmektedir. Anneler emzirme döneminde her zaman bebeklerinin beslenme saatlerine göre süt üretemeyebilirler, ya da süt bebeklerinin içebilece?inden daha fazla olabilir. Bunun dengesini kurabilmek için annelerin gö?üs pompas? kullanmas? gerekir. Yan?n?zda kolayca ta??yabilece?iniz kadar küçük boyutta ultra sessiz çal??an ve ?arj edilebilen WPB820 Elektrikli Gö?üs Pompas? tam çal??an annelere göre…

WPB820

Kolay kullan?m

Ayarlanabilir h?z kontrolü sayesinde önce dü?ük ayarda çal??t?r?ld???nda gö?üse masaj etkisi yaparak sütün kanallara inmesini sa?lar. ?stedi?iniz h?z düzeyini istedi?iniz an, tek elle kullan?m esnas?nda de?i?tirebilirsiniz. Motorunun ultra sessiz çal??mas?yla her yerde rahatça kullanabilirsiniz. Özel tasarlanm?? valf sistemi motoruna süt kaçmas?n? engeller. Ac?y? engelleyen hava yast?kl? ba?l??? gö?sünüzü yumu?akça kavrarken bebeklerin emi? hareketlerini taklit eden mekanizmas? ile  gö?sünüzü ac?tmadan süt sa??m?n? gerçekle?tirir. Weewell Elektrikli Gö?üs Pompas? BPA’ya kar?? özellikle test edilmi?tir, kesinlikle BPA içermez.

Her yerde yan?n?zda

Ayr?labilen motor k?sm? ve ergonomik yap?s? ile çantan?za at?p her yere beraberinde götürebilece?iniz optimum büyüklükte tasarlanm??t?r. ?arj edebilme özelli?i ile elektrik ba?lant?s?na sahip olmad???n?z yerlerde bile rahatl?kla kullanabilirsiniz. Sa??m? gerçekle?tirdikten sonra biberon kapa??n? takarak sütü de kolayca yan?n?zda ta??yabilirsiniz.

 

 Doug Harvey Womens Jersey
Pazartesi, Ekim 15, 2018