Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - SPECTRA 3 SÜT SAĞIM MAKİNASI

Ürün Ara

SPECTRA 3 SÜT SAĞIM MAKİNASI

ACS-SSM03

Spectra 3, anneler için bebeklerine süt sa?malar?nda kullan?lmak amaçl? üretilmi?tir. Annelere süt ç?k???nda, zorluk ya?amadan sa??m? kolayla?t?rmak amac? ile güçlü vakum gücü ile kolay sa??m sa?lar. Pistonlu motoru ile kontrol edilir bir ?ekilde bas?nç yarat?r, gö?üs aparat? ile bu bas?nc?n gö?se uygulanmas? sa?lan?r.

Spectra 3'ü di?er benzer süt pompalar?ndan ay?ran en büyük 3 özelli?i;

1- Yedek sa??m seti sat?n al?narak çift gö?üs ile de sa??m yap?labilmesi,

2- Güçlü emi?/vakum ile kolay sa??m

3- Hem dar hem de geni? a??zl? biberonlarla uyumlu

Ne zaman kullan?l?r ?
- Bebe?in, anne sütünü gö?üsten emme zorlu?u oldu?u durumlarda,
- Sütün azald??? dönemlerde, sütü önceden sa??p, sonradan kullanmak için saklanaca??nda,
- ?ltihapl? süt bezleri, veya çok ?i?kin süt bezleri sebebi ile acil olarak memelerin bo?alt?lmas? gereken durumlarda,
- ?çeri kaçm??, k?zarm?? veya ucundan süt ak?tan meme ucu durumlar?nda,
- ??, seyahat ve ba?ka sebeplerle beslenme s?ras?nda bebe?inizi emziremeyece?iniz durumlarda,
- Bebe?inizi emzirmenize ra?men gö?üste hala süt kald??? durumlarda,

Nas?l çal???r ?
- Elektrikli motor içeri?inde bulunan piston ve silindirlerin olu?turdu?u emme gücü ile çal???r.
- Emme sirkülasyonu, yeni do?an bebeklerdeki ritmi kar??lamak için dizayn edilmi?tir.

Uyar?: Ürünü kullanmadan evvel ellerinizi y?kay?n?z. Ba?lant? kablosunu deterjanl? ?l?k su ile y?kay?p iyice durulay?n?z. Gö?üs aparat?n? kaynar suda 2 – 3 dakika bekletmek sureti ile sterilize ediniz. Ürünü ilk aç??ta emme gücü en dü?ük seviyede çal??t?r?n?z. Sa?ma esnas?nda vücudunuzu sallamay?n?z. Sa??lan sütün topland??? biberonu çok fazla doldurmay?n?z. Ana makiney? duvardan 20 cm uzak tutunuz.

Kitin içerisindekiler:

- 2 adet membran
- 1 adet emzik
- 1 adet disk
- 1 adet ?i?e stand?
- 1 adet gö?üs aparat?
- 1 adet valf ba?l???
- 1 adet zar parçac???
- 1 adet geni kapak
- 1 adet ba?lant? kablosu
- 1 adet süt toplama kab?

Süt toplama kab? hediyelidir.

Nas?l kullan?l?r ?
- Gö?üs aparat?n? ilk kullan?mdan önce 2-3 dakika kadar kaynar suda tutup sterilize ediniz.
- Hava tüpünü , gö?üs aparat?na ba?lay?n?z
- Sat?n alaca??n?z Spectra 2ye uygun bir biberon ?i?esine ( Avent, Nuk vb… ), gö?üs aparat?n? cevirerek monte ediniz.
- Cihaz? elektiri?e ba?lay?n?z ve aç dü?mesine bas?n?z ( on /off ). Gögüs aparat?n? sa?aca??n?z gö?sünüze yerle?tiriniz.
- Pompa emi? gücünü, hafiften emi?’ te ba?lat?n?z. Kademeli olarak cihaz?n sa??nda bulunan, kas?mpat? ?eklindeki vakum regülatör valfinden, emi? gücünü artt?r?n?z.
- Süt sa?ma i?lemi bittikten sonra cihaz? kapatma dü?mesinden (on / off ) kapat?n?z ve elektrik fi?inden ba?lant?y? kesiniz.

Çiftli kullan?m:
- Bir adet daha gö?üs aparat? ba?layarak ürünü çiftli süt pompas? olarak kullanabilirsiniz.
- Hava emici k?sm?n ucundaki plasti?i ç?kar?n?z, vakum regülatör valfini tamam? ile serbest olacak kadar aç?n?z.
- Di?er uca ba?layaca??n?z hava tüpü ile gö?üs aparat? kullan?ma haz?rd?r.
- Tekli kullan?m durumunda hava ak?m c?k?s haznesini koruyan plastik ve regulatör valfini eski halinde dokunmadan b?rak?n?z.
- Ürünün çiftli kullan?m esnas?nda emi? gücü bas?nc? azal?r. Tekli kullan?mda daha kuvvetli bas?nç al?nmas? normaldir. 

Teknik Özellikleri: Model SPECTRA 3

- Emme gücü (mmHg): 0 – 270 ±10% (Kendi s?n?f?nda en yüksek emme gücüne sahiptir.)
- Kullan?m ömrü (saat): 700
- Dakikadaki Emi? turu: Yakla??k 35(60Hz)/29(50Hz)
- Emi? h?z ayar?: Ayarlanabilir
- A??rl?k(kg): 1.4
- Çiftli sa??m: Uygun (Takribi 200mmHg)

-  ?thal edildi?i ülke: Güney Kore
- 2 y?l garantili

Kalite Belgeleri: CE; 0434, ISO; 13485, 2003 TSE onayl?

 

Süt sa?madan evvel ?l?k bir havlu ile gö?üslere yap?lacak olan masaj, sütün kolay sa??lmas?n? sa?layacakt?r.

Aksesuarlar?n birle?tirilmesi:
- Hava tüpünün bir ucu cihaza ve di?er ucu gö?üs aparat?na ba?lan?r.
- Sterilizasyondan sonra, valf ucunu a?a??da kalacak ?ekilde, gö?üs aparat?na yerle?tiriniz.
- Küçük a??zl? bir biberon ?i?esi kullan?m?nda, biberon ?i?esini gö?üs aparat?n?n alt?nda bulunan s?k??t?rma aparat?n? ç?kar?p direkt aparata s?k??t?rmak sureti ile çevirerek monte edebilirsiniz.

Temizleme ve sterilizasyon:
Gö?üs aparat?n?, ba?lama aparat?, valf ve membran olmak üzere ay?r?n?z. Kaynayan suyun içinde 2-3 dakika bekletmek sureti ile steril hale getiriniz. Sterilizasyon i?lemi için mikrodalga f?r?n kullanmay?n?z.
Hava tüpünü ise haftada bir, çok az deterjanl? bir su ile temizleyiniz, ve iyice durulay?n?z içinde süt kalm?? ise her kullan?mdan sonra temizli?ini yap?n?z.

Kullan?m esnas?nda dikkat edilecekler
- Biberondaki i?aretli alanlardan daha fazla süt çekmeyiniz.
- ?lk kullan?mda sa?ma i?lemine yüksek bas?nçla ba?lamay?n?z.
- Gögüs aparat?n? ilk kullan?mdan sonrada 2-3 dakika steril ediniz.
- Bas?nc al?namad???nda valfin do?ru konumland?r?ld???ndan, aç?k veya kapal? olup olmad???ndan emin olunuz.
- Hava tüpü içerisinde, d?? s?cakl??a ba?l? olan nemlenme olu?abilir. Olu?an nemlenmeyi hava tüpünü sallayarak kurutunuz.
- Gö?üs aparat?n?n alt holü sütün sa??ld?ktan sonra geri dönmesini engellemek amac? ile yap?lm??t?r. Süt sa?arken aniden aya?a kalkmay?n?z, vücudunuzu kontrolsüz yükseltmeyiniz.
- Voltaj?n düzgün olmamas? ürünün performans?n? etkiler.
- Ürünü dü?ürmeyiniz
- Ürünü yüksek ?s?ya maruz b?rakmay?n?z.
- Islak ellerle prize dokunmay?n?z.
- Ürünün bozulmas? veya çal??mamas? halinde ürünü cereyandan çekiniz ve yetkili servisle temasa geçiniz. Hiçbir ?ekilde, ürünü siz açmay?n?z.

 DeMarcus Ware Authentic Jersey
Pazartesi, Ekim 15, 2018