Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - LUMBO SACRAL KORSE

Ürün Ara

LUMBO SACRAL KORSE

ORT-K04

ÖZELL?KLER
Tamamen pamuklu ve elastik kuma?tan imal edilmi?tir. Arkadan öne do?ru uzanan velcro kolonlarla s?k?l?k ayar? yap?labilir. Balen bükücü ile uygun ?ekil verilen 2 veya 4 adet balen korsenin s?rt k?sm?ndaki yerlerine yerle?tirilerek spinal destek sa?lan?r. Korse sacrumu içine alarak D9’a kadar uzan?r. Mideyi ve kas??? rahats?z etmez.Tedavi sonunda çelik balenler ç?kar?larak korsenin bir süre daha egzersizle birlikte atrofi muscular tonusunun komplikasyona meydan vermeden kazan?lmas?na yard?m eder.

Endikasyon

Spinal dejenerasyonda..

 Neil Walker Womens Jersey
Pazartesi, Ekim 15, 2018