Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - Latis Pansuman Pedleri

Ürün Ara

Latis Pansuman Pedleri

 Latis pansuman pedleri, ak?nt?l? yaralar için dizayn edilmi? olup çok emici ve yumu?ak bir yara pedidir. Yaran?n süratle hava alarak iyile?mesini sa?layan bu ped, dört ana katmandan olu?maktad?r:

  1. Yaraya direkt olarak temas eden ve iki kat beyaz renkli hidrofobik nonwoven (örülmemi? kuma?) dan olu?an tabaka, cilde uyum sa?layarak yaradaki ak?nt?n?n ortadaki emici tabakaya geçi?ini temin eder.
  2. Fibrelize edilmi? saf selüloz parçac?klar?, saf selülozdan imal edilmi? krepe ka??d?n içine hapsedilerek mükemmel bir emici tabaka olu?turur.
  3. Havay? geçiren ancak s?v?y? geçirmeyen mavi renkli en alt tabaka, hidrofobik nonwoven (örülmemi? kuma?) dan yap?lm??t?r. Pedin bu k?sm? yara ak?nt?s?na kar?? mükemmel bir engel te?kil eder.

Yarayla temasta olan iki kat nonwoven, ak?nt?y? hemen emerek ortadaki selüloz tabakaya geçirir. Çok emici özelli?e sahip olan bu selüloz tabaka, hem yaray? havaland?r?r hem de yaran?n süratle iyile?mesini sa?lar. Bu arada bariyer vazifesi gören, havay? geçiren ama s?v?y? geçirmeyen mavi nonwoven tabakas? giysilerin ve yatak çar?aflar?n?n kontamine olmas?n? engeller. Yan s?z?nt?lar bu mavi tabakan?n pedin kenar k?s?mlar?n? kaplamas? sayesinde engellenir.

Kullan?m Alanlar?:

-          Ameliyat esnas?nda kullan?l?r. Pratik ve tamamen hijyeniktir.

-          Yara bak?m? için kullan?l?r. Pratik ve tamamen hijyeniktir.

-          Kazalarda kullan?l?r. Pratik ve tamamen hijyeniktir.

-          Aç?k arazide kullan?l?r. Pratik ve tamamen hijyeniktir.

 latis logo-new
 
LATIS 9x9 PANSUMAN PEDI-
24 Kutu
YHG-PU005

-----------------------------------------------

 latis logo-new
 
LATIS 10x15 PANSUMAN PEDI-
24 Kutu
YHG-PU006
-----------------------------------------------
 latis logo-new
 
LATIS 15x20 PANSUMAN PEDI-
24 Kutu
YHG-PU007
 Vernon Davis Jersey
Çarşamba, Ekim 17, 2018