Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - Galena Boru Tipi Havalı Yatak

Ürün Ara

Galena Boru Tipi Havalı Yatak

YHG-HY002

Boru Tipi Haval? Yatak

  • I., II., ve III. derece bas? yaralar?n?n tedavisinde ve yara aç?lmadan önlem olarak kullan?l?r, ekstra et kal?nl??? maksimum dayan?m sa?lar.
  • 17 hücreli adaptif yatak ve pompadan ibarettir. Yatak hücrelerinden birisi zarar gördü?ünde tüm yata?? de?i?tirmeden sadece zarar gören hücre de?i?tirilebilir.
  • Pompa, dakikada 8 litre hava verebilen güçlü motora sahiptir.
  • Pompa bas?nc?ndaki muhtemel dü?ü?ler motor üzerindeki uyar? ????? ile kullan?c?ya bildirir.
  • Hava geçiren ama s?v? geçirmeyen, y?kanabilen, tüm yata?? tulum gibi saran fermuarl? koruyucu yatak örtüsü vard?r.
  • Boru tipi hücreler maksimum konfor için vücudun a??rl?k da??l?m?na göre de?i?ken destek verir.
  • Yara olu?umunu engellemek ve konfor sa?lamak için motordan gelen havan?n bir k?sm?n? lazerle olu?turulmu? kanallardan hastaya iletir. Bu hastan?n kuru ve serin kalmas?n? sa?layarak yara iyile?imini h?zland?r?r
  • Kalp masaj? gerektiren acil durumlar için çift mekanizmal? ani hava CPR bo?altma vanas? mevcuttur
  • 120 kg’a kadar a??rl??? olan hastalara tam destek verir
  • Günün 24 saati aral?ks?z kullan?labilir.

 Terrell Owens Authentic Jersey
Perşembe, Ekim 18, 2018